Miku i Fondacionit – Halil Kastrati

Mars 17, 2023
Пријател на Фондацијата – Халил Кастрати

We had the extraordinary honor of being guests and reaching friendship with one of today’s greatest humanists, Halil Kastrati. Through the humanitarian organization “Orphans of Balkans”, Kastrati has helped thousands of people and families to have a warm home and food.
We are grateful to have this wonderful humanist Halil Kastrati as a friend.

Ne patëm nderin e jashtëzakonshëm të ishim mysafirë dhe të arrijmë miqësinë me një nga humanistët më të mëdhenj të sotëm, Halil Kastratin. Përmes organizatës humanitare “Jetimat e Ballkanit”, Kastrati ka ndihmuar mijëra njerëz dhe familje, që të kenë një shtëpi të ngrohtë dhe ushqim.
Jemi mirënjohës që kemi mik këtë humanist të mrekullueshëm Halil Kastrati.

Posted in ПРОЕКТИ